Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT ngày 10/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông.

Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT ngày 10/5/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông.
cangvuhp2132062013.doc