Thông tư số 20/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/06/2012 quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và thuyền viên Cảng vụ Hàng hải.

Thông tư số 20/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/06/2012 quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và thuyền viên Cảng vụ Hàng hải.
cangvuhp223782013.rar