Thông tư số 20/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

Thông tư số 20/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

Tải về tại đây