Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT ngày 06/9/2016 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển

Thông tư số 23/2016/TT-BGTVT ngày 06/9/2016 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển
cangvuhp3831422017.rar