Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
cangvuhp26218102013.pdf