Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Chi tiết xem tại đây