Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam

cangvuhp3741912017.rar