Thông tư số 43/2013/TT-BGTVT ngày 14/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về trang phục của cán bộ công chức, viên chức Cục Hàng hải Việt Nam

Thông tư số 43/2013/TT-BGTVT ngày 14/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về trang phục của cán bộ công chức, viên chức Cục Hàng hải Việt Nam
cangvuhp2753122013.pdf