Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải Quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

Chi tiết xem tại đây.