Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển.

Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển.

Xem chi tiết tại đây.