Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.


cangvuhp2351482013.doc