Báo cáo 1796/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2011

BỘ NỘI VỤ
——————–

Số: 1796/BC-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5/2011

 

 

Bộ Nội vụ xin báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2011. Báo cáo gồm 2 phần:

– Công việc chủ yếu đã làm và kết quả,

– Một số công việc trọng tâm tháng 6/2011.

I. CÔNG VIỆC CHỦ YẾU ĐÃ LÀM VÀ KẾT QUẢ

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền và kiểm tra thực hiện

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 qua 8 điểm cầu: Bộ Nội vụ, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Nghệ An, tỉnh Yên Bái, tỉnh Thái Nguyên, qua đó chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2011, qua đó xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm, đảm bảo công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thiết thực.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện, chỉ rõ những vấn đề bất cập, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị nhằm chỉ thị các bộ, ngành và địa phương triển khai có hiệu quả hơn mô hình này.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương quan tâm và đẩy mạnh thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh và Truyền hình, báo viết, trang tin điện tử của đơn vị mình. Trong tháng qua, các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Các địa phương tiếp tục thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương mình. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình gặp gỡ và đối thoại với chủ đề “thành lập doanh nghiệp, cấp mã số thuế và khắc dấu”. Cục thuế tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị đối thoại với 150 doanh nghiệp và 65 đơn vị thuộc Sở Giáo dục để hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị trên các lĩnh vực cụ thể. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kiểm tra công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức đoàn và tiến hành thanh tra công tác tổ chức cán bộ, công tác lưu trữ và tổ chức bộ máy của Sở Y tế. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra bộ thủ tục hành chính tại các xã, phường và văn phòng ủy ban nhân dân của 6 quận, huyện là: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã thành lập đoàn và kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên, thị xã Lai Châu. Tổ Công tác 30 của Thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc việc kiểm soát thủ tục hành chính đối với các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư.

2. Kết quả đạt được

a) Cải cách thể chế:

Các bộ, ngành tiếp tục quan tâm tới công tác cải cách thể chế với nội dung trọng tâm là không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý. Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BXD ngày 5/5/2011 ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với 10 nghề thuộc lĩnh vực xây dựng. Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 về việc bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26/6/2010 quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 19/2011/TT-BCT ngày 6/5/2011 quy định về các mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan quản lý thị trường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 10/2011/TT-NHNN ngày 22/4/2011 quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần hóa; Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 quy định về chấm dứt huy động và vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu; Thông tư số 29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; Thông tư số 30/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam; Thông tư số 31/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2011 ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Thông tư số 32/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2011 ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. Bộ Tài chính ban hành 9 Thông tư. Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 về việc thực hiện thí điểm thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và ban hành 9 Thông tư. Bộ Y tế ban hành Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện; Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2011/NĐ-CP ngày 14/4/2011 sửa đổi, bổ sung danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ quy định danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công; Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 của Thủ tướng về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 7 huyện nghèo vùng cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư. Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 – 2015.

b) Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước:

Công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và ban hành quy chế làm việc của các đơn vị trực thuộc tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương quan tâm thực hiện. Bộ Công Thương đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cải cách hành chính thuộc Văn phòng Bộ và đổi tên Phòng Cải cách hành chính thành Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính. Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ. Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Bình Phước ban hành quyết định thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang, Kiên Giang, Nam Định, Phú Thọ đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão; thành lập Trung tâm hạ tầng thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định thành lập Chi cục Văn thư Lưu trữ và Phòng Thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định cho phép thành lập Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho Sở Nội vụ, hướng dẫn quy định nhiệm vụ, biên chế làm công tác thanh niên của Phòng Nội vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, các địa phương tiếp tục rà soát và ban hành quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân cho phù hợp với nhu cầu cụ thể tại từng đơn vị của địa phương.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được các bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện với trọng tâm là tiến hành thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo Đề án 30 để thủ tục hành chính thực sự được điều chỉnh theo hướng thuận tiện và đơn giản hơn cho tổ chức và công dân. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh triển khai và triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi có nhu cầu giao dịch công việc với các cơ quan nhà nước, chú trọng tới việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mở rộng lĩnh vực thực hiện liên thông trong giải quyết các công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các đơn vị trong tỉnh, chú trọng tới việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông có ứng dụng công nghệ thông tin, huyện Yên Định đã khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông hiện đại của Ủy ban nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã khai trương bộ phận một cửa ứng dụng công nghệ thông tin của huyện, qua đó nâng tổng số Bộ phận một cửa cấp huyện ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn tỉnh lên 3 đơn vị. Thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì hoạt động có chất lượng của bộ phận một cửa tại 100% cơ quan hành chính nhà nước của thành phố; cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, 13/15 đơn vị cấp huyện, 39 đơn vị cấp xã; đồng thời đang chuẩn bị để áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực ở cấp độ 3.

d) Hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 và TCVN ISO 9001 : 2008

Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 và TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện cho cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh giai đoạn 2006 – 2010 và xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011 – 2015.

II. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6/2011

1. Trình Chính phủ phê duyệt Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của mình, bao gồm xây dựng kế hoạch, các chương trình cải cách để triển khai.

2. Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII.

3. Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg.

4. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ.

5. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền về cải cách hành chính.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2011, Bộ Nội vụ xin trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2011
(Tính đến ngày 22 tháng 5 năm 2011)
(Kèm theo Báo cáo số 1796/BC-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Stt

Đơn vị

Có báo cáo

Không có báo cáo

I. Các Bộ, ngành Trung ương

1

Bộ Ngoại giao

X

 

2

Bộ Quốc phòng

X

 

3

Bộ Công an

X

 

4

Bộ Nội vụ

X

 

5

Bộ Tài chính

X

 

6

Bộ Tư pháp

X

 

7

Bộ Tài nguyên và Môi trường

X

 

8

Bộ Y tế

X

 

9

Bộ Xây dựng

X

 

10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

11

Bộ Công thương

X

 

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

13

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

X

 

14

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

X

 

15

Bộ Khoa học và Công nghệ

X

 

16

Bộ Giao thông vận tải

X

 

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

X

 

18

Bộ Thông tin và Truyền thông

X

 

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

X

 

20

Văn phòng Chính phủ

X

 

21

Thanh tra Chính phủ

X

 

22

Ủy ban Dân tộc

X

 

23

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

X

 

24

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

X

 

25

Thông tấn xã Việt Nam

X

 

26

Đài tiếng nói Việt Nam

X

 

27

Đài truyền hình Việt Nam

X

 

28

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

 

X

29

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

 

X

30

Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

X

 

 

Tổng cộng

28

2

II. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

An Giang

X

 

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

X

 

3

Bạc Liêu

X

 

4

Bắc Kạn

X

 

5

Bắc Giang

X

 

6

Bắc Ninh

X

 

7

Bến Tre

X

 

8

Bình Dương

X

 

9

Bình Định

X

 

10

Bình Phước

X

 

11

Bình Thuận

X

 

12

Cà Mau

X

 

13

Cao Bằng

X

 

14

Cần Thơ

X

 

15

Đà Nẵng

X

 

16

Đắk Lắk

X

 

17

Đắk Nông

X

 

18

Điện Biên

X

 

19

Đồng Nai

X

 

20

Đồng Tháp

X

 

21

Gia Lai

X

 

22

Hà Nội

X

 

23

Hà Giang

X

 

24

Nam

X

 

25

Hà Tĩnh

X

 

26

Hải Dương

X

 

27

Hải Phòng

X

 

28

Hậu Giang

X

 

29

Hòa Bình

X

 

30

TP. Hồ Chí Minh

X

 

31

Hưng Yên

X

 

32

Khánh Hòa

X

 

33

Kiên Giang

X

 

34

Kon Tum

X

 

35

Lai Châu

X

 

36

Lạng Sơn

X

 

37

Lâm Đồng

X

 

38

Lào Cai

X

 

39

Long An

X

 

40

Nam Định

X

 

41

Nghệ An

X

 

42

Ninh Bình

 

X

43

Ninh Thuận

X

 

44

Phú Thọ

X

 

45

Phú Yên

X

 

46

Quảng Bình

X

 

47

Quảng Nam

X

 

48

Quảng Ngãi

 

X

49

Quảng Ninh

X

 

50

Quảng Trị

X

 

51

Sóc Trăng

X

 

52

Sơn La

X

 

53

Tây Ninh

X

 

54

Thái Bình

X

 

55

Thái Nguyên

X

 

56

Thanh Hóa

X

 

57

Thừa Thiên Huế

X

 

58

Tiền Giang

X

 

59

Trà Vinh

X

 

60

Tuyên Quang

X

 

61

Vĩnh Long

X

 

62

Vĩnh Phúc

X

 

63

Yên Bái

X

 

 

Tổng cộng

61

2

 

 


cangvuhp1232892011.doc