Quyết định 21/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

       BỘ TÀI CHÍNH

               ——

 

  Số:   21   /2007/QĐ-BTC

 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ——————————

             Hà Nội, ngày  29   tháng 03  năm 2007

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày

24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí.

____________________

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

          Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

 

          Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 

          Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,

 

 

                                                   QUYẾT ĐỊNH

 

 

          Điều 1: Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai, khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 100/2004/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tỷ lệ chi và nộp phí, lệ phí hàng hải cho cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí, cụ thể như sau:

– Được trích để lại 50% trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được; Cục Hàng hải Việt Nam điều hoà kinh phí để lại giữa các đơn vị cảng vụ theo quy định.

 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; các nội dung khác của Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính không được sửa đổi, bổ sung vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

         

Điều 3. Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí hàng hải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                                                                     KT.BỘ TRƯỞNG

– Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;                                       THỨ TRƯỞNG

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;                                                                  Đã ký

– Toà án nhân dân tối cao;                                                                                  

– Kiểm toán Nhà nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước,                                                         Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Các Cảng vụ Hàng hải;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

– Website Bộ Tài chính;

– Lưu: VT, Vụ HCSN.

 

 

 

 

 


cangvuhp1444102011.doc