Quyết định số 1922/QĐ-BGTVGT ngày 05/07/2013 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Đề án “Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải”

Quyết định số 1922/QĐ-BGTVGT ngày 05/07/2013 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Đề án “Phân cấp, xã hội hóa công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải”
cangvuhp2411582013.pdf