Thông tư 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/07/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/07/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
cangvuhp32020112014.pdf